Admin

Author's details

Date registered: 17 July 2017

Latest posts

  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างประเทศ Chemnitz University of Technology — 19 July 2017
  2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต — 19 July 2017

Author's posts listings

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างประเทศ Chemnitz University of Technology

  Chemnitz University of Technology, Germany

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 15 – 18 ธันวาคม 2558