»

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
15 – 18 ธันวาคม 2558