บุคลากร

สำนักงานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา

หัวหน้าภาควิชา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชา

               อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

นางกาญจนา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาวมานิสา ระชะตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา อิทธิกรณ์

วิศวกร

  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM)

อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์    เปรมสมิทธ์

หัวหน้าสาขาวิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์

อาจารย์กวีวัฒน์  วรแสน

 

   
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (M-IITM)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหรรม
และสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช     บุณยโสภณ

               อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี