บุคลากร

anan

รองศาสตราจารย์ อนันต์    เวทย์วัฒนะ

ที่ปรึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

 

 อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

  

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิชชา      ชีวพฤกษ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช        บุณยโสภณ

     

 อาจารย์ ดร.โสภิดา         ท้วมมี

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์       เปรมสมิทธ์

 

 

 

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นาง กาญจนา เพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาว มานิสา ระชะตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว วิจิตรา อิทธิกรณ์

วิศวกร