บริการวิชาการ

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 15 – 18 ธันวาคม 2558

Posted in บริการวิชาการ | Leave a comment