ติดต่อภาควิชาฯ

สำนักงานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ชั้น2 อาคาร65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 6144