ข้อมูลหน่วยงาน

ใส่รูปภาควิชา

 

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งภาควิชา

พ.ศ.2547 มีการจัดตั้ง  โครงการภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 1 ห้อง
ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต

พ.ศ.2548 เปิดรับห้องสมทบเพิ่ม 1 ห้อง

พ.ศ.2549 โครงการภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น  ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

พ.ศ.2552 มีการกำหนดสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตป้อนสู่ท้องตลาดมาแล้วจำนวน 10 รุ่น

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร
เนื่องด้วยเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการผลิตและสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อมและเพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสารสนเทศ และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการผลิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม