หลักสูตร

logoiptm

วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM)

การปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)  

View page »

logoiptm

แผนภูมิการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM)

View page »

logoiptm

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (M-IITM)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)   ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                               ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ   หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   รหัสและชื่อหลักสูตร     ภาษาไทย     :         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ     ภาษาอังกฤษ           :         Master of Science Program …

View page »

logoiptm

แผนภูมิการศึกษา สาขาวิชาการจัดการการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ (M-IITM)

View page »

AUN 2.1-007_Page_1

สหกิจศึกษา

View page »