หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Information and Production Technology Management

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      :  วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Information and Production Technology Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Sc. (Information and Production Technology Management)

 1. วิชาเอก

ไม่มี

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

 1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • เปิดสอนภาควิชาการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 • ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ ..14.. ปีงบประมาณ 2554…เมื่อวันที่..20.. เดือน…กรกฎาคม… พ.ศ. …2554…
 • ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี     ในการประชุมครั้งที่…..14/2554…..เมื่อวันที่….7…..เดือน…….กันยายน…….พ.ศ. …2554…..
 • ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการประชุมครั้งที่..10/2554..เมื่อวันที่…19…เดือน….ตุลาคม….พ.ศ…2554…
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ในการประชุมครั้งที่…6/2554…เมื่อวันที่….23…เดือน….พฤศจิกายน….พ.ศ….2554…
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2557  

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการการผลิต นักเขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์และนักพัฒนาเว็บไซต์
 3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายภายในองค์กร
 4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีการจัดการการผลิตและสารสนเทศ

 

การปรับปรุงหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

อยู่ระหว่างการดำเนินการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อส่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547)